Hogelandshoeve Newsletter - July 28th 2020

Beste vrienden,
Het is lang geleden dat we in de gelegenheid waren om een nieuwsbrief te schrijven. Elke keer dat we eraan begonnen, deden zich nieuwe problemen voor: veranderingen, crisis en onzekerheden om de hoek, zodat we nauwelijks wisten waar te beginnen!

Dear Friends,
It's been a long time since we found the opportunity to write a newsletter. Each time we've started to write there have been new problems, changes, crises and uncertainties around every corner so that we hardly know where to begin!

Een overzicht: de 2e helft van 2019 was in vele opzichten een succes, met veel bezoekers, positieve reacties en een omzet, die naar we dachten een solide basis zou leggen voor de toekomst. De foto's geven een goed beeld van wat we hebben bereikt. In de winter hebben we tijd en geld geinvesteerd om alles verder uit te bouwen en stonden we klaar voor een druk 2020, en toen ..... De Belgische regering besloot om in lock down te gaan, alle markten werden opgeschort, alle winkels gesloten, onze toegangsweg gebarricadeerd en alleen toegankelijk voor bewoners: zodoende was het onmogelijk om hier ook maar enige zaken uit te voeren.

In summary: The second half of 2019 was a success in many respects, with lots of visitors, positive responses and a turnover that we thought was building towards a solid future. The photos will give you an idea of what we have been able to achieve. In the winter we invested time and money to get everything scaled up and ready for a busy 2020, and then…. The Belgian government decided to go into lock down, suspending all markets, closing all shops, barricading our street to non-residents, and making it impossible to carry out any business here.We gingen door met het kweken van de kruiden en het maken van de confiture en chutney in de hoop dat de situatie snel opgelost zou zijn. We hebben de extra tijd gebruikt om de rest van de tuin aan te leggen met oa terrassen, op sociale afstand van elkaar :-), om de borders te vullen met kruidenplanten, de terrassen te betegelen en een netwerk van paden aan te leggen, zodat bezoekers dicht bij de specimen planten kunnen komen, hopende op een snelle heropening. We hebben zo'n 70% van de professionele productiekeuken kunnen afbouwen. Alle rijks- en gemeentediensten waren gesloten en hoewel sommige weer geopend zijn, zijn de meeste in een staat van verwarring met een grote achterstand en een tekort aan personeel. Zodoende is het onmogelijk om onze aanmeldingen voor certificaten en registraties die we nodig hebben voor ons bedrijf, af te ronden. We konden gelukkig aanspraak maken op enkele ondersteunende maatregelen van de Belgische regering, maar deze zijn niet voldoende om al onze rekeningen te betalen. Het is begrijpelijk gezien de niet eerder voorgekomen situatie, dat veel van de systemen slechts gedeeltelijk werken, vertraagd zijn en inconsequent, zodat we wel de stress ondergaan van al deze onzekerheid. Sinds medio mei konden we weer een gedeeltelijke doorstart doen op de boerderij en is de winkel weer open en meer recent ook weer de antiek-galerie.

The Belgian government decided to go into lock down, suspending all markets, closing all shops, barricading our street to non-residents, and making it impossible to carry out any business here. We continued growing our herbs and making jam and chutnies in the hope that the situation would be quickly resolved. We used the extra time to finish digging and planting our (socially distanced and) terraced gardens, filling the borders with herbs, putting in paved areas for the tables and a network of paths so that visitors can get close to our specimen plants, and hoping that re-opening would come soon. We've managed to complete about 70% of the building and fitting out of our 'professional kitchen'. All government and municipal offices have been closed and although some have re-opened most seem to have been left in confusion with a large backlog and shortage of staff which has made it impossible to complete our applications for certificates and registrations that we need for the business. We were able to claim some benefits from the Belgian government but they are not sufficient to pay all the bills. Understandably given the unprecedented situation, many of the systems are partial, delayed and inconsistent so that we also have to endure the stress caused by uncertainty. Since the middle of May we have been able to open up some parts of the farm, the shop and more recently the antique galleries.


Desalniettemin hebben we het niet gemakkelijk en moeten ervoor vechten! Onze winkel en ons terras zien minder bezoekers en de weekmarkten zijn een aantal weken geleden weer van start gegaan, maar - zelfs wanneer we een marktplaats kunnen bemachtigen - is het aantal bezoekers en de verkopen teleurstellend. De helft van onze groothandels klanten zijn of gestopt of bestellen niet meer. De heropening van de maandelijkse bio-markt Merwt op 1 augustus in Hasselt schijnt (nog) door te gaan. maar zoals elk plan kan het elk moment verkeren.
Nevertheless we are still struggling! Our shop and terrace have seen fewer visitors, the weekly markets started a few weeks ago now but (even when it is possible to get a space) we have found the attendance and sales disappointing. Half of our wholesale clients have ceased trading or ceased ordering from us. The re-opening of the monthly bio-markt (Merwt in Hasselt, 1 aug 2020) seems to be going ahead, but like every plan it has a 'subject to immediate change' warning attached to it.

Het grootste probleem voor de Hogelandshoeve is de sluiting van de Antiekmarkt in Tongeren, de ban op het geven van de creatieve workshops en het afstel van alle grote, publieke events (tuinfairs, boerenmarkten etc), wat bij elkaar voor 50% van ons te verwachten inkomen moet zorgen. Er is geen enkel teken wanneer (en of) deze weer gaan plaatsvinden, en de zomer events zijn nu allemaal geannuleerd, wat betekent dat we een gat van minimaal 10.000 euro hebben in onze begroting voor 2020. Natuurlijk hebben we onze aandacht en creativiteit gericht op het vinden van oplossingen, maar elke mogelijkheid is problematisch, gedeeltelijk en onderhevig aan de corona-maatregelen. met de kans van een 2e golf en misschien een 2e lock down. Het is lastig te bedenken hoe de Hogelandshoeve onder dergelijke omstandigheden zal weten te overleven.

The biggest problems for Hogelandshoeve have been the closure of the antique market in Tongeren, the ban on workshops, and the cancellation of all major public events (garden fairs, agricultural fairs etc.) which together account for more than 50% of our projected revenue in the middle of the year. There is still no sign of when (and if) these will resume, and the summer events are now all cancelled for 2020, meaning that we have a 10K hole in our projected budget for 2020. Of course we have turned our attention and creativity to the search for solutions, but every opportunity is problematic, partial, and subject to the corona measures as well as being vulnerable to the chance of a second wave and perhaps even a second lockdown. It's hard to imagine how Hogelandshoeve can survive under those circumstances.

Ondanks al deze hindernissen zijn we doorgegaan met hard werken om onszelf op de kaart te blijven zetten. We zijn blij met de ondersteuning van onze deskundige consulenten van SCV, die hun best hebben gedaan om ons schip door deze ruige zee te loodsen. We hebben bezoek gehad en online bestellingen van onze vrienden en supporters, wat altijd zeer bemoedigend is. We hebben een netwerk van lokale contacten opgebouwd, met wie we samenwerken in de hoop dat we samen sterker zijn, alhoewel een ieder zijn of haar eigen problemen heeft. We hebben donaties ontvangen in de vorm van bouwmaterialen en keukenbenodigdheden. We hebben de steun ontvangen van de burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoeselt en nemen deel aan verscheidene, lokale initiatieven voor het herstel van de lokale economie. Maar veel van de mogelijkheden tot vooruitgang zijn met maanden vertraagd, met geen mogelijkheid om het proces te versnellen. Daarom moeten we door vechten, kunnen met moeite de maandelijkse rekeningen voldoen en wachten op de beslissingen van de autoriteiten om onze regularisatie te complementeren.
Despite all these setbacks we are continuing to work hard to establish ourselves. We have enjoyed the support of expert consultants at SCV who have done their best to help steer our ship through these choppy and chaotic seas. We have had visits and online orders from our friends and supporters which are always encouraging. We have built up a network of local contacts with whom we co-operate in the hope that we can provide strength to each other, even though everybody has their own struggles to cope with. We have benefitted from kind donations of building materials and kitchen equipment. We have been supported by the mayor and councilors of the Hoeselt Municipality, and have engaged with several local initiatives intended to stimulate the recovery of the local economy. However many of the keys to progress have already been delayed for months, with no possibility to speed up the processes. Therefore we have to fight on, hanging by our fingertips so as to pay the monthly bills, and waiting for decisions to come from the authorities so that we can complete our regularisation plans.

We zoeken naar mogelijkheden om meer kruiden- en saladeplanten te kweken voor de restaurants, alhoewel die ook lijden onder de corona-maatregelen en een verminderde omzet. We hopen weer in de herfst en de winter enkele creatieve workshops te organiseren, maar de regels blijven onduidelijk. We hebben inmiddels ons tuinterras geopend onder de noemer "Proeve op de hoeve", zodat we onze bezoekers kunnen laten genieten van onze producten en van het fraaie uitzicht. Op bepaalde dagen bieden we de "English cream tea" met sandwiches, scones en (kruiden)thee of koffie. Onze verkopen op de wekelijkse markten gaan langzaamaan vooruit en we zijn weer druk om jam, confiture en chutney te maken van het lokale fruit dat nu weer geoogst wordt. Het toeristenseizoen is gestart en we zien een toenemend aantal bezoekers, dus is er een belofte van een groeiende verkoop. We hebben een aantal nieuwe leveranciers van streekproducten die we hopen toe te voegen aan ons aanbod in de boerderijwinkel zodra de situatie normaliseert.

We are looking for opportunities to grow more herbs and salads for the restaurant trade, though they are also suffering from the corona situation and reduced turnover. We hope that we will be able to organize some creative workshops again for the autumn and winter season, but the regulations are currently unclear. We have already opened the garden terrace for 'Proeve op de Hoeve' so that we can let our visitors taste our products and enjoy the views. On certain days we will begin offering 'English Cream Teas' with sandwiches and cakes as well as tea and coffee. (etc.) Our sales at the weekly markets are slowly improving, and we are again busy producing jams, confitures and chutnies using the local fruits as they come into season. The tourist season has started again and we have seen increasing numbers of visitors and staycationers, so we have some promise for continued growth in shop sales. We are have several new producers with products that we hope to include in our boerderijwinkel as soon as things begin to return to normal.

We zijn nog steeds volledig gemotiveerd en ondersteund door gunstig commentaar zoals: "Dit is het beste wat ik in maanden heb geproefd!" en "Dit zijn de dauwdruppels die ons aan de gang houden!". Dank voor jullie likes op Facebook en Instagram, voor het bezoeken van onze webshop en het toesturen van jullie berichten. We hopen onze vrienden en klanten hier weer gauw te zien en dank voor jullie doorgaande ondersteuning. Laat ons jullie suggesties, mogelijkheden, verzoeken of vragen weten.

We are still fully motivated to succeed and buoyed by all the favorable comments such as 'This is the best thing I've tasted in months!' These are the dewdrops that keep us going! Thank you for your Facebook 'Likes' and Instagram follows, for visiting the website and sending us your messages. We hope to see our friends and customers here again soon, and thank you for your continued support. Please get in touch with any suggestions, opportunities, requests or enquiries.
Missed the April 8th Newsletter? Catch up here!

Copyright Hogelandshoeve & McLellan-Verhoeven, 2019. All rights reserved and images copyright unless otherwise stated


Copyright (C) Hogelandshoeve & McLellan-Verhoeven, 2019.
All rights reserved and images copyright unless otherwise stated.