Voedselbos - Nederstraat

De gemeente Hoeselt heeft ons gevraagd om een gebied met kruiden en eetbare planten aan te planten, met de verwachting dat het een kleinschalige voedselbron zal worden voor de lokale bevolking. Het zal ook worden gebruikt als educatieve site voor lokale schoolkinderen wanneer ze de site en de tuinwerkzaamheden in september 2021 overnemen. De regeling wordt gefinancierd door de gemeente Hoeselt. Basismaterialen, grondwerk en onderhoud zijn geleverd door werkploegen van de lokale overheid.
Zoals de foto's laten zien, is dit een lastige site! De grond is zwaar en is nooit gecultiveerd. Grassen, riet en giftige planten hadden het overgenomen en oudere/beschadigde bomen maakten de site onaantrekkelijk. Het werkschema zal hier de grond verbeteren (bewatering / vruchtbaarheid) door deze meerdere keren te bewerken. Met behulp van bestaande lokale natuurlijke hulpbronnen zullen we gebruik maken van houtsnipperpaden die zullen helpen de hoeveelheid eenjarig onkruid te verminderen en de ongewenste vaste planten aan te pakken.
Het project is gestart met de ceremoniële aanplant van een walnotenboom door de schepen. Deze traditionele variĆ«teit is het centrale punt van ons ontwerp en, naarmate de tuin rijpt, voor schaduw zorgen in het midden van het beplantingsplan.
Vanuit het midden werd een radiaal web patroon getekend, waardoor kleinere wigvormige vlakken ontstonden waarin planten in groepen werden geplant. Elke sectie bevat clusters van dezelfde plant en heeft een permanent label dat linkt naar onze plantendatabase. QR-codes zorgen ervoor dat planten correct worden geïdentificeerd en dat elke voorbijganger met een telefoon onmiddellijk weet welke plant het is, hoe hij de identiteit kan bevestigen en leert hoe hij deze moet gebruiken.

Het plantenassortiment omvat lokale wilde (eetbare) planten en bloemen, maar we hebben een selectie van winterharde mediterrane kruiden toegevoegd, salie, rozemarijn en tijm, en de ingrediënten voor een heerlijke bloemen- en bladsalade in de zomer. De gele oregano en bronzen venkel helpen om het contrast in vorm en kleur te versterken, zodat de tuin een natuurlijk gevoel krijgt. Het weer was bijzonder lastig tijdens de vroege werkzaamheden op de site. Robby en Han werkten door regen en onverwachte hitte heen en we hadden het geluk een moment te vinden om de planten op tijd in de grond te krijgen, zodat ze dit jaar kunnen gedijen. De Hogelandshoeve onderhoudt de beplanting tot het einde van de zomer en levert het perceel vervolgens af aan haar nieuwe jonge verzorgers.


Our local council asked us to plant an area of herbs and edible plants, with the expectation that it will become a small scale food resource for local people. It will also be used as an educational site for local schoolchildren when they take over the site and the gardening work in September 2021. The scheme is funded by the town of Hoeselt. Basic materials, groundwork and maintenance have been provided by local authority work crews.
As the pictures show, this is a tricky plot! The ground is heavy and has never been cultivated. Grasses, reeds and toxic plants had taken over and older/damaged trees made the site unattractive. The work scheme will need to improve the ground here (improve watering / fertility) and dig it several times. Using existing local natural resources, we will use wood chip-paths that will help to reduce the amount of annual weed and a plan to tackle the unwanted perennials
The project was started with the ceremonial planting of a walnut tree by the mayor. This traditional variety will become the central point of our design and, as the garden matures, provide shade towards the middle of the planting scheme. A radial web pattern was drawn out from centre, creating smaller wedge-shaped forms into which plants can be group planted. Each section contains clusters of the same plant and has a permanent label which links to our plant database. QR codes will ensure that plants are correctly identified and that any passer-by with a phone can instantly know what plant it is, how to confirm its identity and learn about how to use it.
The plant selection includes local wild (edible) plants and flowers but we've added a selection of winter hardy Mediterranean herbs, Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme, and the ingredients for a delicious flower & leaf salad in summer. The yellow oregano and bronze fennel help to enhance the contrast both form and colour so that the garden will mature into a natural feel. The weather was particularly tricky during the early work on the site. Robby and Han worked through rain and unexpected heat and we were lucky to find a moment to get the plants into the ground in time for them to thrive this year. Hogelandshoeve will maintain the plants until the end of Summer, and then deliver the plot to its new young caretakers.


Bloementuin aan de Kluis van Vrijhern
De schaduwrijke plekken rond de Kluis van Vrijhern zijn in de zomer een populaire plek voor bezoekers om te zitten en Hogelandshoeve werd gevraagd om een tuin aan te leggen die in de zomer meer kleur en interesse geeft aan de site door een gebied met vaste planten te ontwikkelen dat zal bloeien gedurende de komende jaren. De vierkante bloembedden zijn toegankelijk via schors paden zodat de planten van alle kanten kunnen worden bekeken en het beplantingsplan is bedoeld om tot in de nazomer constant van hoogte en kleur te veranderen.
Voor de highlights van de tuin, de felle kleuren van zomerbloeiende bloemen, werkte Han samen met Theo van de lokale kwekerij Crea Flora in Henis, Tongeren. Kruiden en bloemen zijn gegroepeerd in kleine groepjes om snel de bodembedekkers te laten vestigen terwijl de hogere planten zich voorbereiden op de bloei.
Het perceel is zwaar beschaduwd door bomen en het bleek een zeer onvoorspelbare zomer te zijn met vroege hitte gevolgd door enorme regenval. De meeste planten hebben zich echter goed gevestigd, zodat we in de nazomer dramatische vertoningen kunnen verwachten. We hebben bonte vormen geplant met een verscheidenheid aan bladkleur en textuur. Zoals altijd zijn alle planten geproduceerd volgens bio-principes, gebruikmakend van gerecyclede bronnen en zijn de inheemse kruiden met niet-invasieve culinaire planten vermengd.

The shaded areas around the Kluis van Vrijhern are a popular spot for visitors to sit in the summer and Hogelandshoeve was asked to plant a garden which would add to the colour and interest during the summer, hopefully developing an area of perennials that will flourish through the coming years. The square flower beds are accessible by bark paths so that the plants can be viewed from all sides and the planting scheme is intended to provide constantly changing height and colour through to the late summer.
To provide the highlights of the garden, the bright colours of summer-blooming flowers, Han worked with Theo from local horticulists CreaFlora in Bilzen. Herbs and flowers are grouped in small clumps to help quickly establish the ground cover while the taller plants prepare for blooming.
The plot is heavily shaded by trees and it turned out to be a very unpredictable summer with early heat followed by massive rainfall. However most plants have established themselves well, so that we can expect dramatic displays in late summer. We've planted variegated forms with a variety of leaf colour and texture.
As always, all the plants have been produced according to bio principals, making use of recycled resources and blend the native herbs with non-invasive culinary plants.

Copyright Hogelandshoeve & McLellan-Verhoeven, 2019. All rights reserved and images copyright unless otherwise stated
Copyright (C) Hogelandshoeve & McLellan-Verhoeven, 2021.
All rights reserved and images copyright unless otherwise stated.